comprar levitra generico achat cialis generique generic propecia comprar kamagra oral jelly contrareembolso PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM
comprar cialis generico madrid
Úvod Pomaturitné štúdium
PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 NA POMATURITNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM PDF Tlač Email

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roku 2019/2020 podľa Zákona č.245/2008, § 69, odst. (3) a (4) nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 3. apríla 2019. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 03076/2019/OŠaŠ-114 zo dňa 29. 04. 2019.

Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 8. apríla 2019.

 

POČET tried a počet žiakov

1 trieda s počtom 27 žiakov v nasledujúcom zložení študijných odborov:

8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov  

8276 Q produktová tvorba                          

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 1. termín:     25. jún 2019
 2. termín:     26. august 2019

Prijímacie skúšky sa konajú v kultúrnej sieni so začiatkom vždy o 9.00 hod.

Prihlášky na 1. termín je potrebné zaslať do 31. mája 2019.

Prihlášky na 2. termín je potrebné zaslať do 31. júla 2019.

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Pedagogická rada sa na svojom rokovaní 8. apríla 2019 dohodla na nasledujúcich podmienkach:

 • Úspešne absolvovaná maturitná skúška na ŠÚV alebo Strednej umeleckej škole
 • Predloženie portfólia
 • Prijatie bez prijímacej skúšky – priemer hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) a praktickej časti odbornej zložky (PČOZ) do 2,50 vrátane, hodnotenie portfólia do 2,00 vrátane.
 • V prípade priemeru hodnotenia maturitnej skúšky v predmetoch TČOZ a PČOZ nad 2,50 alebo portfólia nad 2,00 bude uchádzač písať test všeobecného prehľadu z dejín výtvarnej kultúry.

Ak bude portfólio uchádzača hodnotené známkou 3,00 a viac a test všeobecného prehľadu z dejín výtvarnej kultúry známkou nedostatočný (5), uchádzač nevyhovel kritériám prijímacích skúšok bez ohľadu na priemer maturitnej skúšky z predmetov TČOZ a PČOZ.

Prijatí budú najlepší uchádzači zoradení podľa uvedeného priemeru z maturitnej skúšky. Ich počet doplnia uchádzači, ktorí konali písomný test a boli zoradení podľa úspešnosti jeho absolvovania až do počtu študentov, ktorých je možné prijať na štúdium. 

Študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8298 M odevný dizajn
 • 8221 M dizajn so zameraním 14 - odevný dizajn
 • 8270 M scénická kostýmová tvorba

 

Študijný odbor 8276 Q produktová tvorba je určený pre absolventov študijných odborov

 • 8260 M       propagačné výtvarníctvo
 • 8221 M       dizajn so zameraním 05 – priemyselný dizajn
 • 8221 M       dizajn so zameraním 11 – grafický a priestorový dizajn      
 • 8261 M       propagačná grafika
 • 8240 M       tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • 8299 M       dizajn interiéru
 • 8221 M       úžitková maľba
 • 8247 M       fotografický dizajn

RNDr. Danica Školníková, v.r. riaditeľka školy

 
precio levitra generico